ដំណើរកំសាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន និងរោងចក្រ

រោងចក្រ

SANDLAND GARMENT គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវប៉ូឡូ អាវយឺត ខោខ្លី និងសំលៀកបំពាក់កីឡានៅក្នុងប្រទេសចិន។ផ្តល់សេវាកម្មពីប្រភព ការអភិវឌ្ឍន៍ ការទិញទំនិញ ការផលិត ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព រហូតដល់ការដឹកជញ្ជូន។