សវនកម្មទំនួលខុសត្រូវសង្គម

សវនកម្មទំនួលខុសត្រូវសង្គម

យើង​មាន​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ ដែល​គិតគូរ​ពី​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម គោរព​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ដោយ​ច្បាប់ និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ក្នុង​តំបន់។BSCI, SEDEX និង WRAP ត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។